پنج شنبه 31 خرداد 1397 ثبت نام
شماره حسابهای شرکت
شماره حساب های بانکی جهت واریز و یا دریافت وجه مربوط به خرید و فروش مشتریان به شرح ذیل میباشد
+ بانک ملی حساب سیبا ٠١٠٣٩٣٢٠٠٠٠٠٦
+ بانک صادرات حساب سپهر ٠١٠١٧٩٦٤٢١٠٠٦
+ بانک تجارت جاری١٥٦٣٥٢٢٧٦ حافظ جنوبی کد ١١٠
+ بانک اقتصاد نوین حساب شماره ١٠٦٢١٩٥٠٠١
+ بانک پارسیان حساب شماره ٠١٠٠١٠٠٤٧١٠٠٤ شعبه حافظ
+ بانک ملت حساب جام ٧٠ - ١٩٩٠١١٨ شعبه بورس کد٦٢٠٥٩
+ بانک پاسارگاد حساب شماره ٢٥٦١١٥٧٢٣٥١ شعبه حافظ
+ بانک سامان ٨٤٩٤٠٤٧٧٢٦١ شعبه بورس کد٨٤٩