شماره حسابهای شرکت
شماره حساب های بانکی جهت واریز و یا دریافت وجه مربوط به خرید و فروش مشتریان به شرح ذیل میباشد
+ بانک ملی حساب سیبا ٠١٠٣٩٣٢٠٠٠٠٠٦
+ بانک صادرات حساب سپهر ٠١٠١٧٩٦٤٢١٠٠٦
+ بانک تجارت جاری١٥٦٣٥٢٢٧٦ حافظ جنوبی کد ١١٠
+ بانک اقتصاد نوین حساب شماره ١٠٦٢١٩٥٠٠١
+ بانک پارسیان حساب شماره ٠١٠٠١٠٠٤٧١٠٠٤ شعبه حافظ
+ بانک ملت حساب جام ٧٠ - ١٩٩٠١١٨ شعبه بورس کد٦٢٠٥٩
+ بانک پاسارگاد حساب شماره ٢٥٦١١٥٧٢٣٥١ شعبه حافظ
+ بانک سامان ٨٤٩٤٠٤٧٧٢٦١ شعبه بورس کد٨٤٩
ارتباط با ما
دفتر مرکزی، تهران ، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک 17
تلفن : 42919000 / دورنگار : 42919105
صدای مشتری
راهنمایی
  • نقشه سایت
  • همکاری با کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان